Výber z europassu

 

Oblasť činnosti Zriaďovanie a riadenie prevádzok sociálnych služieb. Príprava a realizácia projektov v sociálnych službách. Systémová implementácia kvality v sociálnych službách.
 Prax v oblasti

 24 rokov v sociálnych službách

16 rokov v oblasti kvality sociálnych služieb

 Od - do

* od 2001; konateľ spoločnosti.

* od 2008-2009; kontraktový pracovník Bratislavského samosprávneho kraja pre zvyšovanie kvality v zariadeniach sociálnych služieb BSK a prípravu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
* 1993 – 2016; Pracovná návšteva cca 250 zariadení sociálnych a vzdelávacích prevádzok alebo organizácií a orgánov verejnej správy v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Srbsku a Čiernej Hore, Ukrajine, Nemecku, Grécku, Dánsku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Mozambiku, Juhoafrickej republike a USA (štáty Virginia, Ohio, Illinois, Minnesota).

* 2008; kontraktový pracovník Slovenského ústavu technickej normalizácie pre model CAF.

* Od 2005; kontraktový pracovník Slovenskej spoločnosti pre kvalitu – posudzovateľ a poradca modelu CAF (systém manažmentu kvality v štátnej správe a samospráve) a modelu EFQM pre Národnú cenu kvality.

* 2003 – 2004; člen komisie Ministerstva hospodárstva SR pre schaľovanie transformačných projektov štátnych zariadení na neštátne zariadenia.

* Od 2003; riaditeľ Inštitútu kvality služieb pre seniorov – Implementácie systémov manažérstva kvality do zariadení sociálnych služieb.

* Od 2001; spoluzakladateľ a riaditeľ organizácie Tabita n.o., tvorba koncepcií a stratégií rozvoja, programovej činnosti a spolupráce so zmluvnými partnermi.

* 2001 – 2003; odborný asistent projektu „EÚ SenioBench project“ pre vybrané zariadenia sociálnych služieb pre seniorov krajín V4 – výskum v oblasti implementácie štandardov kvality EFQM modelu pre zariadenia sociálnych služieb štátov EÚ a kandidujúcich krajín. Nositeľom projektu bola Diakonische Academie Deutschland Berlin, za podpory vlády Spolkovej republiky Nemecko.

* 2001; kontraktový pracovník Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, koordinátor niektorých projektov a konzultant pre prípravu a riadenie projektov.

* 1999 – 2001; lektor na Biblickej škole Evanjelickej a.v. cirkvi v Martine v Diakonicko sociálnom štúdiu, ktorého bol spoluautorom. Zameranie na sociálnu prácu.

* 1998 – 2001; člen Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR.

* 1998 – 2001; riaditeľ Evanjelickej diakonie Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.

* 1998 – 2000; člen Advisore Task Force pre program Vlády SR – 9518 „Program sociálnej ochrany“, subkomponentu 02 „Reforma sociálnych služieb“ – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

* 1994 – 2000; poslanec obecného zastupiteľstva, člen a predseda sociálnej komisie obce Tekovské Lužany.

* 1997 – 1999; člen poradného orgánu Okresného úradu Levice pre riešenie otázok sociálnej starostlivosti v okrese Levice.

* 1998; riaditeľ prevádzky združenia Prameň nádeje – Koordinačného centra ZPN v Leviciach – ovplyvňovanie a podpora regionálnej sociálnej politiky.

* 1997; člen Komisie pre stratégiu rozvoja Želiezovského regiónu, riešiteľ podnikateľských zámerov zúčastnených podnikov a spoločností.

* 1995 – 1997; riaditeľ prevádzky (pre stabilizáciu činnosti) združenia Prameň nádeje - Zariadenia opatrovateľskej služby Samaritan v Želiezovciach.

* 1994; riaditeľ prevádzky (pre stabilizáciu činnosti) združenia Prameň nádeje – Centrum Pomoci v Šarovciach – denný stacionár pre mentálne postihnuté deti, ambulantné sociálne služby.

* 1993; zakladateľ občianskeho združenia Prameň nádeje - Tekovské Lužany; zameranie na sociálnu prácu a prevenčné programy s deťmi z ohrozených rodín. Tvorca koncepcie činnosti, organizačných štruktúr a projektov organizácie.

* 1987 – 1994; Vojak z povolania, odbor – vojenská chémia.

 

Pracovné zaradenie

Analytik a vývojár procesov v sociálnych službách

Manažér kvality a audítor systémov manažérstva kvality.

Riadiaci projektov.

Lektor pre systémy manažérstva kvality.

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vývoj produktov spoločnosti Tabita s.r.o. v oblasti implementácie podmienok kvality a systémov manažérstva kvality do sociálnych služieb.

Implementácia podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách.

Implementácia systémov manažérstva kvality do sociálnych služieb.

Kontroling a audit kvality sociálnych služieb.

Vzdelávanie a poskytovanie konzultácií pre zavádzanie kvality do sociálnych služieb.

Spracovávanie alebo konzultovanie odborných častí projektov pre oblasť kvality v sociálnych službách.

Vzdelávanie a príprava

2010-2012; Verejné zdravotníctvo (Mgr., MPH) - Administrácia vo verejnom zdravotníctve (MHA).

2008; Manažér kvality pre zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb.

2007; Audítor pre výkon externého auditu v systéme manažérstva kvality.

2005; Manažér kvality modelu CAF.

2000-2001; Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby zamerané na ich kvalitu.

1994; Organizačný rozvoj a efektívne fungovanie tretieho sektora.

1986 – 1990; odbor chemicko – inžiniersky.

Vzdelávacia inštitúcia

* Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

* MASM s.r.o., Žilina

* Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Žilina

* Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava

* Úrad pre štátnu službu, Bratislava

* Centrum prevencie a riešenia konfliktov, Bratislava

* Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

* Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov na Morave

Stupeň vzdelania v národnej klasifikácii  II. stupeň.