My vám rozumieme veľmi dobre...

... otázka znie, či si aj vy rozumiete.

Ak máte pocit, že sa strácate v problémoch,

pomôžeme Vám, aby sa začali strácať Vaše problémy.

 

 

Tabita s.r.o. vznikla 3. októbra 2002 z podnetu výstupov výskumného projektu EU SenioBench, ktorý porovnával kvalitu zariadení sociálnych služieb pre seniorov v 14 vyspelých krajinách Európy. Zakladateľmi spoločnosti je PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA a Ing. Mgr. Ondrej Buzala MHA.

 

Počas 15 rokov svojej pôsobnosti sme naďalej jedinou obchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na problematiku kvality sociálnych služieb s  vývojom vlastných obchodných produktov pre systémové zvyšovanie a zabezpečovanie kvality v sociálnych službách a s vlastnou odbornou publikačnou činnosťou.

 

Do druhej polovice roka 2017 sme vstúpili s celkovým počtom 133 klientov, z ktorých väčšina z vás ste poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest a obcí. Avšak v portfóliu ste aj občianske združenia a neziskové organizácie, alebo priamo mestské alebo obecné úrady.

 

Naši pracovníci sú nielen poradcovia,ale aj audítori systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, metodici, školitelia a posudzovatelia pre model CAF a EFQM, supervízori a autori odborných publikácií a článkov. Majú reálnu prax v sociálnych službách a dobre rozumejú vašim praktickým problémom.

Systematicky monitorujeme podmienky prevádzky sociálnych služieb a desiatky zákonov s vyhodnocovaním dopadu na interné smernice a odborné postupy v sociálnych službách a poskytujeme informačný servis našim klientom. Pravidelne navrhujeme zmeny, vyvíjame a validujeme procesy, smernice, metodiky odborných postupov, zachytávajúc v nich nielen novelizácie a novinky, ale aj vaše vlastné skúsenosti a aplikačnú prax.

 

Diskutujeme s vami o realite dennej existencie a sprevádzame vás v dobrom i v zlom. Spájame akademickú a praktickú stránku poskytovania sociálnych služieb, organizujeme pre vás odborné podujatia a vzájomné návštevy manažmentu našich a zahraničných prevádzkovateľov.

 

Spolupracujeme s partnermi a odborníkmi na sociálnu problematiku a kvalitu v sociálnych službách zo Švajčiarska, Nemecka, Chrovátska a Dánska, pravidelne sa navštevujeme a vymieňame si odborné pohľady na realizáciu rôznych postupov a opatrení. Ak sa naše stretnutia uskutočňujú na Slovensku, pozývame vás na tieto pracovné stretnutia a umožňujeme osobnú výmenu slúseností a partnerstiev.

 

Robíme veľa pre to, aby sme vám ponúkli odborne správne a bezpečné služby, za ktoré nesieme záruku. Robíme veľa preto, aby ste v nás cítili odbornú oporu a brali nás nielen ako profesionálnych poradcov, audítorov a supervízorov, ale aj ako priateľov, ktorí rozumejú vašim odborným aj osobným, ľudským problémom.

 

Zostante naďalej v tejto komunite a pripojte do nej aj vašich kolegov z iných prevádzok, aby sme spoločným úsilím hýbali balvanom zodpovednosti a povinností čo najefektívnejšie. Využívajte náš servis a zostaňme spolu aj v roku 2017.

 

 

Výpis z predmetu podnikania:

 

 • Poradenská činnosť v rozsahu podnikateľského a organizačného poradenstva v rozsahu voľnej živnosti
 • Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
 • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
 • Vydavateľská činnosť
 • Výstavnícka a propagačná činnosť
 • Reklamná činnosť

 

V rámci predmetu podnikania

 

 • Poradenstvo a školenia pre aplikáciu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podmienok kvality.
 • Implementácia podmienok kvality a sprevádzanie pre ich udržiavanie
 • Poradenstvo pri implementácii systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 nn do sociálnych služieb
 • Poradenstvo pri implementácii systému riadenia kvality podľa modelu CAF do sociálnych služieb
 • Poradenstvo pri implementácii systému riadenia kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM do sociálnych služieb
 • Kvalifikované školenia personálu k zavádzaniu systémov riadenia kvality
 • Vzdelávanie manažérov kvality so zameraním na sociálne služby
 • Zavádzanie inštrumentov kvality do sociálnych služieb (dokumentačné systémy, procesný prístup, nástroje merania, zlepšovateľské projekty, dotazníky spokojnosti, opatrovateľské a ošetrovateľské koncepty a modely, opatrovateľská a ošetrovateľská vizita, odborné štandardy opatrovateľskej činnosti, metodiky odborných činností a pod.)
 • Kontinuálne poradenstvo a sprevádzanie v udržiavaní a rozvíjaní zavedených systémov riadenia kvality, alebo v súťaži o Národnú cenu kvality
 • Vykonávanie auditu, assessmentu kvality služieb a benchmarkingu
 • Služby externého manažéra kvality
 • Komplexná revízia interných dokumentov a servis pre ich udržiavanie v aktuálnom stave
 • Odborné podujatia napríklad pre pripomienkovanie zákonov, aplikačnú prax a podobne
 • Pomoc pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri kontrolách
 • Sprostredkovanie odborných exkurzií do zariadení sociálnych služieb v Nemecku a sprostredkovanie partnerstiev
 • V neposlednom rade obyčajné a priateľské neformálne stretnutia a výmenu názorov a skúseností v príjemnom prostredí našej Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči, alebo pri relaxácii v Planéte Malého princa, kde ste srdečne vítaní.

 

Tabita s.r.o. je zakladateľom Inštitútu kvality sociálnych služieb , ktorý sa v roku 2016 transformoval do samostatnej obchodnej spoločnosti Tabita-IKSS s.r.o. (IKSS = Inštitút kvality sociálnych služieb) a od tohto kroku sa nová spoločnosť venuje výhradne kvalite sociálnych služieb so zameraním na podmienky kvality podľa zákona o sociálnych službách.

 

Tabita s.r.o. je spoluzakladateľom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

 

Tabita s.r.o. a Tabita-IKSS s.r.o. finančne, materiálne, personálne aj dobrovoľnícky podporujú občianske združenie Planéta Malého princa, ktoré prevádzkuje malé relaxačno pobytové zariadenie pre oddych pracovníkov sociálnych služieb a pre Team-building v Holíči.

 

Spoločne tak vytvárame jedinečný komplex komerčno - neziskových služieb, ktorých jediným cieľom je slúžiť tým, ktorí slúžia ľuďom v núdzi a ktorý mohol vzniknúť iba vďaka vám, našim klientom.