Príspevky

Ukazovatele pripravenosti procesu deinštitucionalizácie

Úplné znenie príspevku.

 

Mgr. Mária Kovaľová PhD.

4. Fórum poskytovateľov. „Na ceste ku komunitným sociálnym službám – podpora transformácie v EÚ a na Slovensku“


Bratislava, 23.08.2012

 

 

ISO versus štyrištyri osmička

Úplné znenie príspevku

 

Ondrej Buzala

 

Príspevok porovnáva niektoré aspekty normy STN EN ISO 9001:2008 s podmienkami kvality pre sociálne služby, ktoré sú uvedené v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Upozorňuje na problematické prvky pri integrovaní podmienok kvality do systémového prostredia aplikovanej normy ISO v sociálnych službách, ako aj na úskalia hodnotenia dosiahnutej úrovne kvality podľa zákona o sociálnych službách.

Zaistenie opakovateľnosti kvality v sociálnych službách a jej porovnávania

Úplné znenie príspevku

 

Ondrej Buzala

Príspevok na vedeckej konferencii
SOCIÁLNE SLUŽBY V REGIÓNE

Skalica, 2010

 

Príspevok upozorňuje na nutnosť zaisťovania a preukazovania kvality v sociálnych službách, uvádza možnosti systémového riešenia cestou procesného prístupu a zvýrazňuje hlavné pozitíva procesného prístupu v sociálnych službách, medzi ktoré patrí opakovateľnosť dobrých výsledkov a možnosť porovnávania a preberania dobrej praxe.

 

Kvalita a kvantita v sociálnych službách

Úplné znenie príspevku

 

Ondrej Buzala

29.08.2010

 

Kvalita v sociálnych službách je téma s pomerne dlhou tradíciou a vysokou kultúrou, hoci by sa mohlo zdať, že sa objavila až v posledných desaťročiach. V skutočnosti sa však v našej, modernej dobe táto téma len systematizuje a to hlavne prostredníctvom zavádzania systémov kvality, systémov riadenia kvality a mechanizmami kontroly kvality.

 

Špecifiká sociálneho podniku a dôvody pre zabezpečenie kvality

Úplné znenie príspevku

 

Ondrej Buzala

26.10.2008

 

Súčasné poňatie sociálneho podniku vychádza zo sociálno-filozofických konceptov devätnásteho storočia, ktoré propagovali víziu sociálnej solidarity a spravodlivosti. Termín sociálna, solidárna ekonomika bol prvý raz oficiálne prijatý vládou Francúzska v osemdesiatych rokoch 20. storočia a od tej doby sa rozšíril i do ďalších krajín. Sociálna ekonómia začala byť v Európskej únii uznávanou ako teória sociálneho podnikania a subjektov sociálnej, solidárnej ekonomiky. Európska komisia uznala sociálnu ekonómiu v roku 1990. Od tej doby sú sociálne podniky uznávané ako kľúčové subjekty vo vzťahu k európskemu ekonomickému, sociálnemu a politickému úsiliu a dokazujú, že solidárnosť nie je v rozpore s podnikateľským duchom. Sociálne podniky fungujú najmä v takzvanom treťom sektore a tvoria sociálnu ekonomiku alebo ekonomiku solidarity.