Opatrovateľský kurz akreditovaný MPSVR SR

Základné údaje

 

Kurz opatrovania je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

Organizačná forma
 

Kurz opatrovania je v rozsahu 222 hodín, z uvedeného počtu je 110 hodín teoretických. Táto teoretická časť prebieha prezentačnou formou. Je ju možné účelne kombinovať s dištančnou formou v rozsahu 32 hodín, pokiaľ bude mať účastník kurzu prístup k počítaču a internetu. 

 

V priebehu samoštúdia bude účastníkom kurzu daná možnosť konzultácie s jednotlivými lektormi vo vopred určených hodinách a dohodnutým spôsobom, predovšetkým s využitím možností dištančných elektronických foriem kontaktu.

 

Prax je v rozsahu 80 hodín a prebieha v zariadeniach sociálnych služieb, kde je nevyhnutné preukázanie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností priamo pri lôžku fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.

 

Cieľová skupina

 • ženy po materskej dovolenke, bez možnosti zamestnania
 • dlhodobo nezamestnaní so základným vzdelaním, predovšetkým staršie ženy (ktoré majú možnosť vo svojom okolí pracovať v zariadeniach sociálnych služieb)
 • ženy a muži, ktoré sa starajú o starších ľudí a ľudí s postihnutím v domácnostiach, alebo v ambulantných, alebo stacionárnych zariadeniach sociálnych služieb, ale nemajú kvalifikáciu
 • pracovníci zariadení sociálnych služieb, alebo ambulantných a terénnych sociálnych služieb, ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu.

 

Požadované vstupné vzdelanie

 • základné vzdelanie 

 

Ciele vzdelávacieho programu

 • získať odbornú spôsobilosť na výkon povolania opatrovateľ – zameranie všeobecné
 • mať vedomosti o postupoch opatrovania
 • nacvičiť zručnosti priameho kontaktu s klientom pri uspokojovaní jeho každodenných potrieb
 • reagovať na potreby spoločnosti, predpokladané starnutie populácie a s tým spojenou potrebou zabezpečiť dlhodobú opatrovateľskú starostlivosť
 • zabezpečovať základnú kvalitnú opatrovateľskú starostlivosť
 • poznať a využívať zásady humanity, dôstojnosti a úcty k človeku

 

 

Profil absolventa

 

Absolvent kurzu – je pripravený na prácu s ľuďmi, ktorých zdravotný stav a/alebo sociálna situácia vyžadujú poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie,
 • riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny, alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby podľa Zákona 448/2008 Z.z. prílohy č.3.

Príprava je založená na aktívnom získavaní vedomostí, zručností z oblasti opatrovania, ktoré absolvent využíva v priamom styku s klientom spôsobom, ktorý umožňuje klientovi využívať jeho zachované schopnosti a samostatnosť.


Získané odborné vedomosti z oblasti sociálnej starostlivosti, zručnosti z opatrovateľstva a zručnosti pri zabezpečovaní každodenných potrieb sú základné. Absolventovi umožnia vykonávať odborné, technicky bezpečné postupy, súvisiace s podporou, asistenciou klientovi pri každodenných aktivitách v jeho prirodzenom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb. Vedú k získaniu schopností absolventa zapojiť klienta do spoločenských aktivít, realizovať prevenciu poškodení zdravia a sociálnej izolovanosti klienta.

 

Absolvent získa poznatky z oblasti:

 • podmienky práce opatrovateľov,
 • základy opatrovania klientov, chodiacich , v posteli,
 • postupy na podporu zdravia a zdravého spôsobu života klientov,
 • postupy udržiavania sebestačnosti a sebaopatery klienta.

 

Absolvent získa odborné zručnosti:

 • bezpečne vykonať transfer klienta, polohovanie,
 • zabezpečiť stravovanie, jedenie, pitie, kŕmenie,
 • asistovať podľa potreby pri vylučovaní a osobnej hygiene klienta,
 • asistovať pri chôdzi klienta, pri chôdzi s využitím pomôcok,
 • zabezpečiť programy každodennej aktivácie a zamestnávania klienta,
 • pripraviť estetické prostredie pre klienta v jeho prostredí.

 

Absolvent získa osobnostné predpoklady:

 • rešpektovať pravidlá starostlivosti a opatery klienta v jeho prostredí,
 • pracovať zodpovedne a samostatne,
 • komunikovať a sprevádzať klienta v terminálnom štádiu,
 • komunikovať s príbuznými klienta, 
 • održiavať zásady dôvernosti informácií.

 

Možnosti uplatnenia absolventa: v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:

 

 • Zariadenie podporovaného bývania
 • Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Rehabilitačné stredisko
 • Domov sociálnych služieb
 • Špecializované zariadenie
 • Denný stacionár
 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba.
   

 

UČEBNÉ OSNOVY KURZU

 

 • Plánovanie a riadenie opatrovateľského procesu.
 • Dokumentácia opatrovateľského procesu.
 • Manažérstvo kvality v opatrovateľskom procese.
 • Legislatívne nariadenia a pracovno – právne vzťahy.
 • Geriatria a gerontológia.
 • Komunikácia v opatrovateľstve a koncepcia opatrovateľstva.
 • Techniky v opatrovateľstve.
 • Výučba starostlivosti o klienta v domácom prostredí - úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
 • Starostlivosť o klienta v terminálnom štádiu.