Produkty kvality v sociálnych službách

 

Kód Produkt/Služba Výstup

VD

01001

Vstupná diagnostika služby/zariadenia (vo vzťahu k SMQ) Komplexné vyhodnotenie štruktúry a stavu služieb, identifikácia aktuálnej pozície vo vzťahu ku vybranému systému manažérstva kvality (SMQ), identifikácia silných stránok, oblastí na zlepšenie, ohrození a príležitostí. Odporúčania pre zaisťovanie kvality služieb.

VD

01002

Vstupná diagnostika služby/zariadenia (vo vzťahu k zákonu č. 448/2008 Z.z.) Komplexné vyhodnotenie štruktúry a stavu služieb, identifikácia aktuálnej pozície vo vzťahu k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Identifikácia silných stránok, oblastí na zlepšenie, ohrození a príležitostí. Odporúčania pre zaisťovanie požiadaviek zákona.

EAK

02001

Externý audit kvality v sociálnych službách Auditorská správa o stave kvality v sociálnych službách.

QM

03001

Manažér kvality pre zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb Manažér kvality so špecializáciou na sociálne služby a zdravotníctvo - kompetencia pre rozvíjanie systému manažérstva kvality v sociálnych a zdravotníckych službách.

QM

03002

Opatrovateľský kurz akreditovaný MPSVR SR Vyškolená opatrovateľka, spĺňajúca požiadavky zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 ISO

04001

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 Zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009 s certifikáciou, alebo bez certifikácie a vyškolený personál. Certifikáciu vykonáva certifikačný nezávislý orgán.

CAF

04002

Zavedenie systému manažérstva kvality do sociálnych služieb podľa modelu CAF Zavedený systém manažérstva kvality podľa modelu CAF a vyškolený personál.
 

 EFQM

04003

Zavedenie systému manažérstva kvality do sociálnych služieb podľa modelu výnimočnosti EFQM Zavedený systém manažérstva kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM a vyškolený personál.

 DokS

05001

Zavedenie dokumentačného systému IQP Pflegedok 2000 vrátane školenia personálu Zavedený ucelený dokumentačný systém v zariadení sociálnych služieb zodpovedajúci najvyšším požiadavkám systémov manažérstva kvality a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

DokS

05002

Zavedenie dokumentačného systému opatrovateľských výkonov podľa modelu Moniky Krohwinkel Zavedený ucelený dokumentačný systém opatrovateľských výkonov realizovaných podľa opatrovateľského modelu Moniky Krohwinkel, ktorý zabezpečuje holistický prístup a s úspechom sa používa v západných krajinách EÚ.

 POR

06001

Poradenstvo a sprevádzanie pri udržiavaní zavedených systémov manažérstva kvality v sociálnych službách Externé assessmenty, benchmarking, projekty zlepšovania, preskúšavanie procesov, motivácia pracovníkov, riadenie zmien a pod.
 FIL01 Prednášky: Úvod do systémov manažérstva kvality a ich aplikácia do sociálnych služieb Ucelené informácie o najpoužívanejších systémoch manažérstva kvality v Európskej únii a o ich aplikáciách v podmienkach SR do sociálnych služieb.
 FIL02 Školenie: Písanie projektov a grantových návrhov Základné kompetencie pre písanie projektov a grantových návrhov.
 FIL03 Školenie: Rozvíjanie strategických partnerstiev a podnikovej filantropie Základné kompetencie pre spoluprácu s podnikateľským sektorom, písanie sponzoring projektov, realizácia sponzoring projektov.

Produkty a služby sa dajú medzi sebou účelne kombinovať tak, aby ste si vyskladali vlastný„puzzle kvality“. Zaplatíte tak len za to, čo naozaj chcete alebo potrebujete.

 V prípade záujmu alebo otázok Vám radi poskytneme ďalšie informácie

na telefónnom čísle 0917 835 456

Platnosť: od 01.01.2010