Podmienky kvality v sociálnych službách

podľa prílohy č. 2

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

SME STÁLE O KROK VPREDU - BUĎTE S NAMI AJ VY

 

aktualizované 03.06.2019

 

Požiadavky na našu spoločnosť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb na pomoc pri implementácii podmienok kvality nepoľavujú ani v roku 2019. 

Na základe našich spoločných skúseností sme rozčlenili spracovania na niekoľko typov a to aj pre jasle, denné stacionáre alebo opatrovateľskú službu v domácnosti. 

Stále zostávajú k dispozícii novo validované spracovania pre veľkých poskytovateľov s kombinovanými službami či pre rôznorodé zariadenia obcí a miest bez právnej subjektivity. Taktiež sme posilnili spracovanie pre procesný prístup a všetky formy supervízie. 

Nezabúdame ani na malé neziskové organizácie, občianske združenia a cirkevné organizácie. 

 

V minulom roku sme taktiež upravili procesy, interné postupy a smernice. 

 

V tomto roku sa zvyšuje požiadavka nielen na implementáciu podmienok kvality ale aj na zabezpečenie kontinuálneho poradenstva, metodické dni, supervíziu, skríning kvality a tiež stúpajú aj vaše požiadvky na zabezpečenie externého manažéra kvality.

 

Naša práca pre vás sa odohráva v rodine viac než 220 našich klientov, ktorí pozostávajú z poskytovateľov sociálnyh služieb vyšších územných celkov, miest a obcí, neziskových organizácií, občianskych združení a účelových zariadení cirkví.

 

Najžiadanejšou aplikáciou podmienok kvality u stredných a väčších poskytovateľov bol PROCESNÝ PRÍSTUP. Aké sú výhody tohto variantu oproti klasickej verzii okrem toho , že procesný prístup je moderný a ide s duchom doby?

 

 1. Prax ukázala, že poskytovatelia, ktorí majú zavedený procesný prístup sa omnoho ľahšie a efektívnejšie vyrovnávajú s neustálymi zmenami.
 2. Prax ukázala, že procesný prístup viac motivuje k inováciám, hľadaniam a objavovaniam nových riešení a systémovejšie pristupuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu kvality služieb ako klasický prístup.
 3. Spracovanie vieme pre Vás nastaviť tak, že si vytvoríte veľmi dobré predpoklady na pohodlný nábeh na systém manažérstva kvality (ISO 9001:2015) alebo model EFQM či model CAF v budúcnosti. Tento prístup je ideálny pre tých poskytovateľov, ktorý síce dnes ešte váhajú s priamym zavedením týchto modelov, ale radi by ich mali v budúcnosti, pričom dnes uprednostňujú to, čo ich najviac "tlačí", teda podmienky kvality.
 4. Ak sa potom v budúcnosti rozhodnete implementovať tieto modely s nami, cena bude neporovnateľne nižšia.

 

Konverzia "klasiky" na "procesy" je relatívne jednoduchá a bez experimentovania.

 

Aj v roku 2019 zostal k dispozícii štandardizovaný balík procesov, ktoré sú vypracované špeciálne pre podmienky kvality. Taktiež sme štandardizovali odporúčané formy a obsahy smerníc ako je Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Domáci poriadok, Smernicu pre vybavovanie sťažností, Smernicu o daroch, Smernicu k riadenej dokumentácii, Smernicu k informačnej stratégii, Zásady implementácie ľudských práv a slobôd a celý rad ustanovení v ďalších smerniciach, ktoré sú pre riadenie podmienok kvality nevyhnutné, alebo aspoň odporúčané. K dispozícii je tak ucelený systém, ktorý je možné používať samostatne, alebo ho pohodlne spojiť s požiadavkami normy STN EN ISO 9000 nn, modelom CAF alebo EFQM. 

 

Taktiež sme upravili celý rad doplnkových a voliteľných modulov, ktoré síce nie sú pre plnenie podmienok kvality nevyhnutné, ale podstatnou mierou vylepšujú riadenie kvality. Dnes sú u našich klientov známe aj ako "Metodické príručky". Sú to najmä

 • Metodická príručka opatrovateľského modelu s dokumentáciou pre vedenie záznamov z opatrovania
 • Metodická príručka ošetrovateľského procesu v sociálnych službách
 • Metodická príručka pre riadenie rizík v sociálnych službách
 • Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie

 

Ceny implementácií a balíčkov sa ani v roku 2019 nemenia. 

Taktiež zostáva v platnosti 2 ročná záruka za dielo a pomoc pri kontrolách a riešení problémov v prevádzke. 

Zostaňte s nami.

 

Implementácia normy

STN EN ISO 9001:2015

s podmienkami kvality podľa zákona o sociálnych službách

 

Aktualizované 03.08.2017

 

Tak ako sme informovali našich klientov na internom seminári vo februári 2016, ktorý sa uskutočnil v Holíči, vykonali sme validáciu Príručky kvality a Mapy procesov a do implementácie ISO zaradili nový dokument. Jedná sa o Príručku implementácie podmienok kvality v prostredí normy ISO, ktorá je zladená s Príručkou kvality. Obsahuje postupy zosúlaďované s odporúčaniami dokumentov, ktoré vydal Inštitúr pre výskum práce a rodiny v roku 2015 a 2016.

 

V súčasnej dobe je už implementovaná u tých z Vás, kde práve prebieha implementácia STN ISO. Taktiež bola zaradená do nášho procesu implementácie ISO u klientov, takže ďalší z Vás, ktorí sa rozhodnete pre implementáciu s našou spoločnosťou, už bude automaticky k dispozícii.

 

Okrem toho u nás prebehla rozsiahla validácia a úprava samotných procesov a sprievodnej dokumentácie, formulárov a vzorov. Navrhli sme a distribuovali špecifické procesy k podmienkam kvality a adekvátne upravili procedúry doterajších procesov. Aj tieto zmeny sú v súčasnosti distrubuované našim klientom a pre tých budúcich sa stávajú súčasťou celkovej implementácie.

 

V súčasnosti prebieha ďalšia rozsiahla validácia z dôvodu prechodu na normu STN EN ISO 9001:2015. 

Sme pripravení sprevádzať Vás v prechode z 9001:2009 na 9001:2015 a pokiaľ ešte nemáte do normy integrované podmienky kvality, radi Vám s tým pomôžeme. 

 

QM - MANAŽÉR/KA KVALITY
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Aktualizované 03.08.2017

 

POZOR! Pre našich klientov naďalej platí ponuka 1+1. 

 

Znamená to teda, že okrem manažéra kvality môže kurz absolvovať aj riaditeľ zariadenia (bezplatne).

 

Táto možnosť je určená tým našim klientom, ktorí s našou spoločnosťou implementovali alebo práve implementujú niektorý z produktov kvality:

 • Podmienky kvality podľa zákona o sociálnych službách
 • STN EN ISO 9001:2016
 • Model CAF
 • Model EFQM
 
 
Cykly kurzov bežia periodicky.
Prihlášky sú dostupné na adrese: www.aopss.sk/content/prihlaska-na-kurz
 
________________________________________________________________________________

AKREDITOVANÉ KURZY

 

Aktualizované 13.04.2016
 

 

Neprehliadnite novoakreditovaný kurz INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE.

 

Tak ako všetky naše kurzy, aj tento administruje naša Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

 

Môžete nám poslať informáciu o Vašom predbežnom záujme a kontaktné informácie pre e-mail na adresu Akadémie VVSS: akademia@aopss.sk  

alebo sa informovať telefonicky na 0905 543 245 (Mária Kovaľová).

 

Bližšie informácie o Akadémii nájdete na jej stránke: http://www.aopss.sk/content/akademia-vzdelavania